Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách in chữ Hello world trong khung ‘*’ bằng C#.

static void Main(string[] args)
{
 string input = "hello world from tham davies.";
 string[] splitedInput = input.Trim().Split(' ');

 InFrame(splitedInput);

 Console.ReadKey();
 }
 static void InFrame(string[] source)
 {
 int n = GetLongestLength(source);

 PrintfStars(n);

 Console.WriteLine();
 foreach (var item in source)
 {
 Console.Write("* " + item);
 if (item.Length < n)
 {
 for (int i = 0; i < n - item.Length; i++)
 Console.Write(" ");
 }
 Console.Write(" *");
 Console.WriteLine();
 }
 PrintfStars(n);
 }

 static int GetLongestLength(string[] source)
 {
 return source.OrderByDescending(x => x.Length)
 .First().Length;
 }

 static void PrintfStars(int n)
 {
 for (int i = 0; i < n + 4; i++)
 Console.Write("*");
}

Có lẽ nó không khó cho các bạn. enjoy coding 🙂